GDPR

Oplysningspligt ved indsamling af persondata

 

Liseleje Havn A.M.B.A.

Liselejevej 99, 3360 Liseleje

CVR 31161746

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi kan kontaktes på telefon nummer 40 25 88 56 samt per e-mail info@liselejehavn.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som Liseleje Havn A.M.B.A., der følger af Persondataloven og dertil hørende regler.

 

3. Kategori af personoplysninger

Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv.

 

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Som udgangspunkt er det alene Liseleje Havn A.M.B.A., der modtager og anvender personoplysninger. Liseleje Havn A.M.B.A. har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger F.eks. er det som udgangspunkt alene Liseleje Havn A.M.B.A. bestyrelse/administration, som har adgang til alle oplysninger.


Liseleje Havn A.M.B.A. bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som Liseleje Havn A.M.B.A. har indgået med leverandøren.


5. Opbevaring af personoplysninger

Liseleje Havn A.M.B.A. opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som Liseleje Havn A.M.B.A.


6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


7. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til Liseleje Havn A.M.B.A. behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

 

Liseleje Havn A.M.B.A. kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.

 

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk